Zarząd spółki KLG SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), że w dniu 7 listopada 2023 roku Zarządy obu łączących się spółek, to jest :

  1. Spółki pod firmą KLG SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewka 37 lok. 2.43, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000658962, posiadającej NIP: 5213763977, REGON: 366359476, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł („Spółka Przejmująca”)

oraz 

  1. Spółki pod firmą ECO-DORADZTWO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 111 , 00-102 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000507043, posiadającej REGON: 147214655, NIP: 5252585037, o kapitale zakładowym w wysokości 5.200,00 zł  („Spółka Przejmowana”)

uzgodniły  zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia („Plan połączenia”) wyżej wskazanych Spółek.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 500 § 2 i 21 ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.

Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little changes
that produce the biggest changes. Thanks for sharing!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *