Aktualności

Ogłoszenie planu połączenia poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki KLG SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki KLG SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), że w dniu 30 listopada 2021 roku Zarządy obu łączących się spółek, to jest :
  1. Spółki pod firmą KLG SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Domaniewka 37 lok. 2.43, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000658962, posiadającej NIP: 5213763977, REGON: 366359476, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł („Spółka Przejmująca”)

  2. oraz

  3. Spółki pod firmą COGNIBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Hoża 86 lok 410 , 00-682 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000 692352, posiadającej NIP: 7010712898, REGON: 368190120, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł  („Spółka Przejmowana”)
uzgodniły  zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia(„Plan połączenia”). wyżej wskazanych Spółek, W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 500 § 2 i 21 ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.